โรงเรียนบ้านโพหวาย

หมู่ที่  5  บ้านโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 086-9578241

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 9 7 16 1
อนุบาล 2 9 15 24 1
อนุบาล 3 22 11 33 1
รวม อนุบาล 40 33 73 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 16 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 18 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 14 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 31 59 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 25 35 2
รวมประถม 113 120 233 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 27 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 26 27 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 37 65 2
รวมมัธยมต้น 79 91 170 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 232 244 476 18

บทความล่าสุด