โรงเรียนบ้านโพหวาย

หมู่ที่  5  บ้านโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 086-9578241

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายเอกฉัตร ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ
นายภาณุพงศ์ เพชรกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเฉลิมศรี หะวานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกรรณิการ์ ชัยณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสุภิญ สาระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางเยาวลักษณ์ แก้วประดับ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรมณณัฐกันย์ โยนิโสกลทีป์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางชญาภา ศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุพรรษา ชลสาคร ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางเกตุนภา เรืองเดช ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรพิมล ถาวรพงศ์สถิต ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ
นางวัญญา วิริยะจรรยงค์ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวพิชญนันท์ เลอมาน ราษฏร์เจริญ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางนฤมล อนุกูล ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางเสาวณิต ไวศยะ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางเกษร ภัทธิยธนี ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ นิลเวช ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุ่งทิวา โกดี ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางอมรรัตน์ สวัสดิรักษ์ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ
นางสาวพุทธรักษา ก้อนแก้ว ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ
นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางภิญญรัตน์ เพชรทอง ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวโสรยา บัวจันทร์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางภคญาณ โพธิ์เพชร ครู กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายเทพสิทธิ์ บุญเมือง ครู ธุรการ กลุ่มสาระ ฯ
นางสาวจรรยา กองคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มสาระ ฯ
นางเดือนเพ็ญ บุญพร้อม พนักงานบริการ กลุ่มสาระ ฯ

 

บทความล่าสุด